Odměna advokáta, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

BOJÍTE SE CENY ZA PRÁVNÍKA? S námi hned od začátku víte kolik platíte a za co platíte. Máme FÉROVÉ CENY. Popište svůj problém a my Vám ihned napíšeme nebo řekneme kolik Vás to bude stát. Volejte, pište.

Mgr. Zoltán Duna upřednostňuje při sjednávání odměny individuální přístup k smluvní odměně. Hodinová sazba advokáta není stěžejní pro případnou spolupráci. Pravidla odměny lze totiž nastavit k oboustranné spokojenosti. První krátká porada je poskytována zcela zdarma, stejně jako emailová a telefonická komunikaci (mimo právních porad). Navíc splatnost faktury je možné dohodnout individuálně podle potřeb klienta.

Prvotním cílem je Vám pomoci.

Podrobnou cenovou nabídku Vám rádi zašleme zdarma – KONTAKTUJTE NÁS

 • Hodinová sazba – odměna za právní služby advokáta je určena nejčastěji podle počtu hodin, které advokát poskytnuté právní službě věnuje. Hodinová sazba je dohodnuta podle složitosti případu (nejčastěji mezi 1.500 Kč/h až 3.000 Kč/h). Advokát je však otevřen diskuzi na toto téma. Navíc advokát Vám před převzetím případu vždy připraví cenový odhad za právní služby.
 • Jednorázová odměna – za právní služby advokáta je stanovena pevnou částkou bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby. Tato odměna je nejčastěji sjednávána tehdy, pokud klient nemá žádné zkušenosti s poskytovanými právními službami a chce mít naprostou jistotu finanční náročnosti. Kupní smlouvu na nemovitost například zpracováváme za částku od 2.000 Kč, všeobecné obchodní podmínky od 3.000 Kč atd.
 • Podle úspěchu ve věci – nebráníme se ani dohodě na téma podílové odměna, kdy advokátovi náleží odměna pouze v případě úspěchu ve sporu (pevná částka nebo procentem z nárokované nebo vysouzené částky). Klient v daném případě má jistotu, že nebude v důsledku nečekaných komplikací platit více, než předpokládal.
 • Paušální odměna – vhodné pro klienty, kteří mají potřebu pravidelného využívání právních služeb v určitém časovém rozsahu (např. měsíčně, čtvrtletně, celoročně). Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah i časovou náročnost právní pomoci. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti i stabilní výše výdajů hrazených za právní pomoc.
 • Podle advokátního tarifu – výše této mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Advokátní tarif v ustanovení § 11 stanoví, co je úkon právní služby (např. převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, písemné podání soudu, sepsání právního rozboru věci).
 • Odměna za advokátní úschovu – závisí na výši uschované částky. Výhodou advokátní úschovy pro klienta je právní jistota v případě smluvních vztahů, kdy splnění peněžitého závazku závisí na splnění povinnosti smluvního partnera. Při pravidelném poskytování právní služby klientovi lze sjednat výhodnou jednotnou cenu za úschovu. Advokát má ze zákona povinnost být pojištěn.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZÁSADY ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář Mgr. Zoltán Duna

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Vaše osobní údaje považujeme za důležitou hodnotu a nakládáme s nimi v tomto duchu. Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a dalšími platnými právními předpisy.  Vaše osobní údaje zpracováváme v zásadě pouze ke dvěma účelům, a to ke správě smluv a smluvních vztahů na straně jedné a k marketingu na straně druhé.

Při zpracovávání osobních údajů dbáme za všech okolností následujících základních pravidel:

Zákonnost, korektnost a transparentnost

Vaše osobní údaje zpracováváme vůči Vám korektně a zákonným a transparentním způsobem.

Účelové omezení

Vaše osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a tyto osobní údaje nezpracováváme dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Minimalizace

Osobní údaje zpracováváme pouze v přiměřeném, relevantním a omezeném rozsahu, a to ve vztahu k účelu, pro který osobní údaje zpracováváme.

 Přesnost

Dbáme na to, aby osobní údaje, které zpracováváme, byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Přijímáme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly – s přihlédnutím k účelům, pro které je zpracováváme – bezodkladně vymazány nebo opraveny.

 Omezení uložení

Vaše osobní údaje ukládáme ve formě umožňující Vaši identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které osobní údaje zpracováváme.

 Integrita a důvěrnost

Zabezpečujeme ochranu Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Zpracováváme Vaše osobní údaje způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 Lokalizace

Všechny Vaše osobní údaje uchováváme v České republice a nepředáváme je do zemí mimo Evropskou unii.

 

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud:

 • poskytnete svůj souhlas k danému zpracování;
 • to vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis;
 • je to nutné pro plnění smlouvy s vámi nebo našimi klienty;
 • považujeme dané zpracování za nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů a postupujeme v souladu s vaším přiměřeným očekáváním a minimálním dopadem na vaše soukromí.

Vaše osobní údaje využíváme k:

 • plnění našich zákonných a profesních povinností;
 • poskytování a vylepšování našich právních služeb;
 • udržování a rozvíjení našeho vztahu s vámi;
 • zlepšení našich vnitřních procesů;
 • monitorování a analýze našeho podnikání;
 • zasílání obchodních sdělení, pokud jste naším klientem.

Zpracovávané osobní údaje jsou především:

 • základní údaje (např. jméno, titul nebo postavení a váš vztah k nám nebo našim klientům);
 • kontaktní údaje (např. poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo);
 • údaje, které nám poskytnete za účelem využívání našich právních služeb;
 • finanční údaje (např. údaje týkající se plateb);
 • údaje, které nám poskytnete za účelem navázání pracovněprávního vztahu;
 • údaje nutné pro plnění našich povinností jako zaměstnavatele;
 • osobní údaje, které nám poskytli naši klienti nebo jejich právní zástupci v rámci plnění smlouvy o poskytování právních služeb;
 • údaje týkající se využívání našich internetových stránek;
 • jakékoli další údaje, které nám sami poskytnete.

Osobní údaje určené pro správu smluv a smluvních vztahů získáváme především od Vás, ale podle okolností je můžeme obdržet též z jiného zdroje (např. od z katastru nemovitostí). Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen tak dlouho, jak je za daných okolností nezbytné nebo jak to vyžadují právní předpisy.

 

MARKETING

Pokud jste naším klientem, můžeme vám zasílat aktuální sdělení související s nabídkou našich služeb. Pokud nejste naším klientem, potřebujeme získat před zasíláním našich nevyžádaných sdělení váš souhlas. V případě, že jste souhlasili s přijetím marketingových sdělení, ale později jste si to rozmysleli, dejte nám prosím vědět, abychom vás mohli odstranit z našich distribučních seznamů. Můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese, nebo využít možnost tzv. „opt-out“ na každém našem nevyžádaném marketingovém sdělení.

 

COOKIES A WEB BEACONS

Na webových stránkách www.zoltanduna.cz můžeme využívat technologie cookies, tedy ukládání určitých textových souborů obsahujících data o přístupu na webové stránky prostřednictvím internetového prohlížeče ve Vašem počítači s tím, že při opětovné návštěvě webových stránek jsou uložená data znovu odeslána našemu webovému serveru. Cookies slouží k personalizaci nastavení webových stránek a zlepšení uživatelského zážitku, včetně uchovávání uživatelských předvoleb. Cookies můžeme využívat také k přizpůsobení reklamy a sledování návštěvnosti webových stránek.

Můžeme využívat také technologie web beacons, a to jak na našich webových stránkách, tak v zasílaných emailových zprávách. Web beacons jsou drobné grafické prvky (datové soubory, pixelové značky), které jsou stahovány z našeho webového serveru za účelem sledování čtenosti emailových zpráv, respektive návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů na nich a následné optimalizace elektronických služeb pro uživatele (včetně personalizace reklamy).

Okolnosti, které popisujeme výše (personalizace nastavení a sledování návštěvnosti webu, přizpůsobení reklamy, sledování zájmu o naše sdělení), představují naše oprávněné zájmy v souvislosti se zkvalitňováním služeb, které poskytujeme. Tyto aktivity jsou podle našeho názoru prospěšné i pro Vás. Pokud si však nepřejete, abychom vůči Vám využívali cookies a web beacons, můžete tomu zabránit. Při prvním vstupu na webové stránky prostřednictvím určitého webového prohlížeče budete požádáni o souhlas s využitím cookies; technologie bude využita pouze tehdy, pokud souhlas udělíte. Souhlas s využitím cookies můžete kdykoli zrušit, což nejpraktičtěji učiníte tím, že smažete cookies ve svém webovém prohlížeči. Máte dále možnost deaktivovat ukládání cookies ve Vašem počítači, respektive zasílání požadavků na stažení web beacons, a to provedením příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči.

Osobní údaje získané pomocí cookies a web beacons nepoužíváme k Vaší identifikaci.

 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM (PŘÍJEMCŮM) A SDÍLENÍ

 

Neprodáváme ani jinak neposkytujeme vaše osobní údaje jiným komerčním subjektům. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud:

 • jste nám k tomu dali souhlas;
 • máme právní nebo odbornou povinnost tak učinit (např. na základě předpisů proti praní špinavých peněz);
 • je to nezbytné pro účely soudního řízení nebo v souvislosti s ním, nebo k výkonu nebo ochraně našich práv;
 • je důležité předat údaje našim klientům, vašemu zaměstnavateli, vašim profesionálním poradcům a stranám, s nimiž spolupracujeme (např. u společně organizované akce).

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s některými důvěryhodnými třetími stranami v souladu se smlouvami, které s nimi máme uzavřené. Jde především o profesionální poradce, subdodavatele, poskytovatele IT služeb.

Vaše osobní údaje mohou být předány státním orgánům, soudům a donucovacím orgánům pouze z důvodů uvedených v tomto dokumentu a je-li předání v souladu s naší povinností mlčenlivosti. Pokud nám to právní předpisy nezakazují, vynaložíme veškeré nezbytné úsilí k tomu, abychom vás o tomto zamýšleném předání vašich osobních údajů předem informovali.

 

 VAŠE PRÁVA

Právo na informace

Máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli. V kladném případě máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a na informace o podrobnostech zpracovávání a zdrojích osobních údajů. Jestliže jste nám poskytli osobní údaje na základě svého souhlasu nebo v souvislosti s plněním smluvních závazků a jestliže jde o osobní údaje zpracovávané automatizovaně, máte právo je obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na opravu, výmaz a omezení zpracovávání Údajů

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje; to se týká též doplnění neúplných osobních údajů. Jste dále oprávněni požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, nemáme-li dostatečný právní důvod ke zpracovávání (např. vznesli-li jste námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu). Požadujete-li to, místo výmazu osobních údajů pouze omezíme jejich zpracovávání, tzn. osobní údaje budou pouze uloženy a jiným způsobem nebudou – bez Vašeho souhlasu – zpracovávány.

Právo podat námitky

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu s tím, že osobní údaje nebudou k tomuto účelu dále zpracovávány. Vznesete-li námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v jiných případech, kdy osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, nejprve posoudíme (s ohledem na Vaši konkrétní situaci), zda na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budeme Vás informovat, zda Vašim námitkám vyhovíme nebo že jim vyhovět nemůžeme, a z jakých důvodů.

Svá práva jste oprávněni uplatnit jakoukoli formou, která srozumitelně zprostředkuje obsah Vaší žádosti, oznámení nebo námitek, zejména pak elektronickou formou na advokat@zoltanduna.cz. Požádáte-li nás o přijetí určitého opatření, poskytneme Vám informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti; tuto lhůtu je možné v nezbytných případech prodloužit až o dva měsíce, o čemž musíte být včas informováni.

Cítíte-li by se být dotčeni na svých právech v souvislosti s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Máte rovněž právo podat občanskoprávní žalobu k soudu a domáhat se soudní ochrany.

 

KONTAKTY A AKTUALIZACE

 e-mail: advokat@zoltanduna.cz

poštovní adresa: Advokátní kancelář Mgr. Zoltán Duna, Podolská 236/90, Praha 4 – Podolí, PSČ 147 00

Tento dokument pravidelně kontrolujeme a vyhrazujeme si právo na jeho změnu.

Poslední aktualizace: 24.5. 2018